سفارش تبلیغ
صبا

26ماه انتظار باعلائم ظهور

خسروی دارم که باشد ماه تابان همه

خسروی دارم که باشد ددشمنا ن را ملحمه

-----------------------------

خسروی دارم که باشد صد برابر با جنان

خسروی دارم که باشد در زمین شاه جهان

-----------------------------

خسروی دارم که باشد رازدار فاطمه – س -

خسروی دارم که دارد صد نشان فاطمه– س –

--------------------------------

خسروی دارم نباشد مثل او در هر زمان

خسروی دارم که پنهان است و ظاهر در جهان

------------------------------

خسروی دارم که باشد مختفی در قلبمان

خسروی دارم نهان ازآن نشان بی نشان

------------------------------------

خسروی دارم  بیاید تا جهان روشن شود

خسروی دارم که عشقش مر تورا ایمان شود

----------------------------------

خسروی دارم که خالش خلوت جان و دل است

خسروی دارم که پیمان بسته از عهد الست

---------------------------------------

خسروی دارم که رویش مهرتابان راخجل

خسروی دارم زعدلش ظلم ظالم مضمحل

-------------------------------------

خسروی دارم  بیاید تا دلم روشن کند

خسروی دارم  بیاید تا جهان گلشن کند

-----------------------------------

خسروی دارم  بیانش مثل دریا نیلگون

خسروی دارم  کند ظلم وستم را واژگون

**************

امید وصال

آنگه که چکه می کرد زشیر قلب من عشق

صدای آب می داد نوای دلربایش

به آسمان آبی خیره شدم ندیدم

بجز دو صد نگاهش ، نشسته ام به راهش

نظر به آن جمالش ، به خال بی مثالش

به رفتن پگاهش ، به هیبت جلالش

عجب مدار از من چنین شکسته قلبم

مگربیاید از ره ، ببینم آن جمالش

به رو ء یت هلالش ، زگیسوی سیاهش

بچینم از رخ او ، گلی ازآن وصالش

بریده باد دستم ، بسی قلم شکستم

به لطف دوست بستم ، امید بر وصالش

******


جهان در انتظار مقدم تواست

--------------------

رضای مهدی آل پیمبر  

  دراستقلال اسلامی است مضمر

اگرازصدق اندر انتظار ی

  بخود مپسند ننگ ذل وخوار ی

مشوبا ملحدان وخائنان یار  

  مپوراه نفا ق و حبّ اشرار

چو سیر این جهان سو ی کمال است

خلاف آن بر دانامحال است

هرآن کس راکه آیین انتظاراست

به آینده همی امیدوار است

نگرددنامید ازلطف یزدان

 نگرددمنزوی چون ناامیدان

که شام هجر راصبح وصال است

فسادوظلم وعدوان را زوال است

اماما،سرورا، والاجنابا     

  عدالت گسترا ، مالک رقابا

همه عالم به زیر پرچم توست

جهان در انتظار مقدم تواست

به من بنگر که ازهجرت شب و روز

همه سوزم، همه سوزم، همه سوز

درآیدیوسف بخت من از چاه

    اگر بینم دمی آن رو ی چون ماه

بسایم ر خ به خاک پاک کو یت   

  کنم جان را نثار تار مو یت

به امید وصال حضرت دوست 

  نمی گنجد مرا جان در رگ و پوست

اگر وصلت دمی گردد میسر   

  زهی فخر و زهی فوز و زهی فر

آیت الله حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی

کتاب نغمه مشتاقان

*******************

مولدمولای ماست

 مژده به یاران دهید    رحمت حق شد پدید

دست به شادی زنید     نیمه شعبان رسید

بازجوان شد جهان

 باغ چو دشت ودمن    اطلس سبزش بتن

غنچه گشوده دهن     تکیه زده برچمن

 خنده ورا برلبان

گل چوشود جلوه گر    ناز بگیرد زسر

بلبل ژولیده پر     ازسرشب تا سحر

دربراونغمه خوان

ابرشده درفشان   باد بهاری وزان

آن دهدآب روان    وین به تن مرده جان

 بسته به خدمت میان 0000

 سراینده : آیت ا... حاج آقاعلی صافی گلپایگانی

کتاب نغمه مشتاقان

آیت ا... صافی گلپایگانی

**********


مختوم وفا

برلو ح عد م قلم کشیدی یارب

یکسر دوجهان بیافریدی یارب

برجان جهان نظرفکندی  یارب

اسرارنهان عیان نمودی یارب

خورشید وجود مصطفی را یارب

مشکات حیات مانمودی یارب

آن بحروجود مرتضی را یارب

کشتی نجات مانمودی یارب

آن دخت رسول عاشقان را یارب

عذرای بتول مانمودی یارب

آن جود وجود مجتبی را یارب

معطی لقای مانمودی یارب

آن نور شهید کربلا را یارب

مرضیّ رضای مانمودی یارب

آن زین عباد عارفان را یارب

مکشوف دعای مانمودی یارب

آن باقرعلم علمان را یارب

معلوم علوم مانمودی یارب

آن جعفرصدق کاملان را یارب

محمود حمید مانمودی یارب

آن موسی طورکاظمان را یارب

محبوب حبیب مانمودی یارب

آن نور رضای واصلان را یارب

مرضیّ علیّ مانمودی یارب

 

آن جود جواد عاملان را یارب

تصدیق تقیّ مانمودی یارب

آن شور علیّ عاشقان را یارب

هادیّ نقیّ مانمودی یارب

آن نورمنیرعسکری را یارب

مامور سرور مانمودی یارب

آن مهدیّ صاحب الزّمان را یارب

مختوم وفای مانمودی یارب

آن عشق امام شیعیان را یارب

مکتوب قلوب مانمودی یارب

مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

مستفعل فاعلات مفعولن فع

ddddd12

***************

گل نرگس کجایی تو ، چراجانم نمی آیی ؟

دراین غمزاردنیایی چرا صد گل نمی کاری

 

بیا و پر گلستان کن ، گل نرگس که رعنایی

فدای قدّ رعنایت گلستان را تو زیبایی

 

قد م برچشم بیمارم بنه زین پس که می آیی

بکن خوشبو مشامم را ازآن الطاف والایی

 

نشان از بی نشانی ها نشان بردیده ی جانم

حد یث آشنایی ها توبرپاکن که رعنایی

 

رود از دیدگان خوابم که هر لحظه تو می آیی

نمی خوابم که می آیی ، نمی دانم که می خوابی

 

خجالت می کشم هر د م ازآن چشمان پرنورت

چومی دانم نمی بینم ، چو می بینم نمی آیی

 

گل نرگس چه رعنایی ، چه والایی ،چه زیبایی

یقین دانم که می آیی،که می آیی،که می آیی

 

ddddd12

*************

مشکباران الست

ای  خدایا می شود چمران شوم

در مسیرکوی تو حیران شوم

دست بردارم ازین گیتی سرا

آتشی برآب جان جانان شوم

سرزمین عشق را ویران کنم

دست را بر اهل د ل دامان شوم

کوی مستی را بپیمایم چو عشق

شورهستی را بجدّ ایمان شوم

مشکباران جماران شد د لم

ناله ی مستانه ی دیوان شوم

حرص راهجران کنم از جان وتن

وصل راپیمانه ی قرآن شوم

شادی دل را سراسر سردهم

درد و جبهه یاد یاران،جان شوم

گرتومی گویی سخن از انتخاب

بهترین را بهر این ایران شوم

مشکباران الست از روی عشق

هستی ومستی دهم ، دهقان شوم

==========