سفارش تبلیغ
صبا
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

92/7/3
6:28 ص

                                بسم الله الرّحمن الرّحیم
            مـقـدّ مــه
         در آستانه ظهور، آسمان و زمین علائم خود را آشکار می کنند. مسخ ها و قذ ف ها و خسف های گوناگون ، زمینی اند و ندا های گوناگون, آسمانی و البته ندای شیطان از زمین .
به دست آورد ن اوّ لین سر نخ در سلسله حوادث بسیار مهم است. در کتاب های سیمای حضرت مهدی (علیه السـّـلام) در قرآن و روزگار رهایی و مهدی منتظر[عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف] وکتاب شریف  غیبت نعمانی والـبـیـعـة لـلـّه وعصرظهور وغیره می توان سر نخ هایی پیدا کرد و بعد از لیست کرد ن سلسله ها ، حوادث مشترک را پیدا کرد. در کتاب سیمای حضرت مهدی (علیه السّـلام) در قرآن ، سلسله حوادث بدین صورت آمده است :
1- اختلاف فرزندان فلان 2- منادیی که از سوی آسمان ندا کند  3- صدای فتح از جانب دمشق 4- خسف جابیه  5- فرو ریختن بخشی از سمت راست مسجد دمشق  6- شورش گروهی از ترک ها  7- آشفته شد ن اوضاع روم 8- فرود آمد ن برادران ترک در جزیره ( در شمال سوریه)9- منزل گرفتن روم در رمله (درفلسطین) .
ای جابر پس آن همان سال است که اختلاف بسیاری در هر زمین از ناحیه مغرب [یاغرب] پدید خواهد آمد و نخستین سرزمینی که خراب می شود شام است.در آن هنگام بر سه پرچم اختلاف خواهند نمود. پرچمی سر خ وسفید و پرچمی سیاه و سفید و پرچم سفیانی .
سلسله حوادث را می توان به سه بخش تقسیم کرد . قسمتی از احادیث و روایات، سلسله های حوادث را تا خرو ج سفیانیبیان می کنند و قسمت دیگر، سلسله حوادث را تا بانگ وندای آسمانی و قسمت سوم، سلسله های حوادث را تا  ظهور حضرت مهدی[عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف]بطورکلـّی بیان می کنند.


                            سلسله های حوادث( قسمت اوّ ل)

در صنعای یمن کاسر عینه (شکنند ه چشمش)

سفیانی

قیام مصری

هجوم اهل غرب

به مصر

سفیانی

عوف سلمی

درسوریه یا عراق

شعیب بن صالح

سفیانی

شیصبانی در عراق

سفیانی

اختلاف بنی فلان

سفیانی

اختلاف و در گیری شد ید

بین حاکمان عرب و عجم

سفیانی

خروج مغربی

خسفی در سمت غربی مسجد دمشق

زلزله دمشق

خسف جابیه

سفیانی

ورود سپاه بربر

با پرچم زرد به مصر

ورود اهل مغرب

به مصر

سفیانی

در گیری دو لشکر

هلاکت صد هزار نفری شامیان بر

اثر زلزله

ورود پرچم های زرد

به شام

خسف خرشنا در سوریه

سفیانی

پیشامدی در قرقـیـسـیا

برای بنی عباس و مروانیان

سفیانی

 
                  سلسله های حوادث (قسمت دوم)


صاعقه ها

باد زرد

باد مداوم

ندای آسمانی

اختلاف

اهل شرق

اختلاف

اهل غرب

اختلاف

اهل قبله

ندای آسمانی

زلزله های فراوان و سرمای زیاد

ندای آسمانی

پیدا شد ن صورتی در ماه رجب

و نزدیک آن +  د ستی آشکار

ندای آسمانی

طاعون سفید

(مرگ همگانی)

طاعون سرخ

(مرگ با شمشیر)

ندای آسمانی

         

 
               سلسله های حوادث (قسمت سوم)


ندایی در

ماه رمضا ن

خروج

سفیانی

خروج

خراسانی

کشتن

نفس زکیه

خسف

بیدا

ظهور حضرت

(عج)

انتشار خبر مرگ خلیفه درعرفات

،موسم حج

آتشی بزرگ از مشرق

که تا چند شب ادامه دارد

ظهور حضرت

(عج)

اختلاف شامیان

پرچم های سیاه

از خراسان

ندای

آسمانی

ظهور حضرت

(عج)

گرسنگی ویژه در کوفه

برای د شمنان اهل بیت(ع)

گرسنگی عمومی

در شام

ظهور حضرت

(عج)

باد سرخ در بغداد

مسخ بعضی از علمای عراق

ظهور حضرت

(عج)

خرو ج مغربی

سقوط مصر

خسف بصره

ظهور حضرت

(عج)

ورود بیرق های

زرد به مصر

زلزله بزرگ  در شام

ورود اسبان ابلق

وپرچم های زرد به شام

ظهور حضرت

(عج)

بارند گی فراوان

طغیان فرات

وارد شدن

آب به کوفه

ظهور حضرت

(عج)

طلو ع ستاره سرخ

ویرانی ری

خسف زورا (بغداد)

ظهور حضرت

(عج)

ندای آسمانی

خسفی در مغرب

خسفی در مشرق

خسف بیدا

ظهور حضرت

(عج)

خرید و فروش مسلمانان

به دست مشرکان

یأس و ناامیدی مرد م

ظهور حضرت

(عج)

خرو ج رایتی

از مشرق

خرو ج رایتی

از مغرب

فتنه ای

که وارد

شود بر

اهل زورا

خرو ج مرد ی

ازفرزندان زید در یمن

غارت پرد ه

کعبه

ظهور حضرت

(عج)

ورود لشکرها در[شهر] انبار

در کنار  نهر های

فرات و د جله و صرا ة

منهد م شد ن

پل کوفه

سوختن بعضی از خانه های کوفه

ظهور حضرت

(عج)

نا پد ید شد ن چـیـنـی

قیام

مغربی

رفتن عباسی

بیعت با سفیانی

ظهور حضرت

(عج)

عوف سلمی

خرابی بصره

قتل او

در دمشق

شعیب

سفیانی

ظهور حضرت

(عج)

بانگی در ماه

رمضان

جنگی

در شوّال

جنگ

قبیله ای

در ذ یحجـّه

غارت

حجـّـا ج

فاجعه

بزرگی درمنا

ظهور حضرت

(عج)

اختلاف شد ید در میان مرد م  +  زلزله های سخت

ظهور حضرت

(عج)

                                     

تذ کر 1- اکثر قریب به اتـّفاق این سلسله ها در طول 26 ماه تا زمان ظهور اتـّفاق می افتد.
تذ کر 2- از ذ کر علائمی که قبلا ً واقع شده است خود داری گرد ید.
تذ کر3- علائم واقع شده در حدود 570 علامت می باشد . محقـّـقین محترم برای کسب  اطــّـلاعات بیشتر  به جلد دوم کتاب روزگار رهاییو کتاب مهدی منتظر [عجـّـل الله تعالی فرجـه الشّریف]مراجعه نمایند.
و اما روز ظهور آن حضرت[عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف] بنابر روایات  روز جمعه و عاشوراست و آنچه نهی شده است از تعیین وقت ، منظور سال ظهور به طور دقیق می باشد. یکی از مفید ترین ویژگی های دانستن علائم ظهور آن است که می توانید یک یا د و سال را در هر لحظه ای از زمان که زند گی می کنید، پیش بینی کنید که ظهور واقع می گرد د یا خیر. بنابر روایات، ظهور آن حضرت [عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف] در سالی فرد مثل یک ،سه،پنج،هفت،نه، صورت می پذیرد. بنابراین علائم حتمی  باید در سالی زو ج انجام گیرد. {البته همان طور که ائمّه اطهار(علیهم السّلام) به ماه های قمری عنایت داشته اند و آشکار شد ن علائم را بر اساس ماه های قمری بیان کرده اند ،به حوادث هم باید بر همین اساس توجه کرد.}
دریک سال قبلاز ظهورسه موضو عکاملاً آشکار, پدیدار خواهد شد :
الف- مناطق مختلفی در سراسر شرق و غرب دنیا خسف شده و به زمین فرو می رود که مهمترین آن ها بیدا است که جزء علائم حتمیمی باشد.
ب- سادات و علویّان زیادی از جمله سیّد حسنی و شعیب بن صالح و یمانی جهت زمینه سازی ظهور و تسلیم پرچم هدایت به حضرت [عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف] خرو ج می کنند که مهمترین آن ها یمانی و از علائم حتمی ظهور می باشد.
ج- نداهای مختلفی در ماه های رجب، رمضان ، ذیحجه ، عاشورا و ... صورت می پذ یرد که مهمترین آن ها در شب 23 ماه رمضان
 خواهد بود واز علائم حتمی ظهور می باشد


مشخصات مدیر وبلاگ
 
لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
بایگانی
 
لینک‌های روزانه
 
صفحه‌های دیگر
دسته بندی موضوعی
 
لیست کتب مهدوی ، تصاویرگل ، تصاویر مهدوی عج ، 90 فایده در دعا برای فرج امام زمان (عج) ، موعود شناسی و پاسخ به شبهات ، تأملی در نشانه های حتمی ظهور ، علائم ظهور در دست ، علائم قابل توجّه ، علائم و نشانه های ظهور در دست ، فرجام اسرائیل در تورات ، گل نرگس ، گنجینه سوالات در باره حضرت مهدی(عج) ، گواهی و شهادت آب ، لبریز نام مهدی عج ، لیست کتب مهدوی ، تامّلی در روایت های علایم ظهور ، تحولات شش ماهی پایانی منتهی به ظهور ، حوادث ماه رجب ، 26m.ir ، محرّم نود و سه=vob ، محمود زارع ، دولت حق ، بحرالمعارف ، ظهور نور ، روزگار رهایی ، ، مختوم وفا ، مروری بر ستاره ی دنباله دار النین ، مشکباران الست ، مناجات با امام زمان عج (حاج منصور ارضی) ، مولدمولای ماست ، مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) ، مکیال المکارم در معرفت و ولایت امام قائم عج ، ندای آسمانی ، نشانه ای از آخر الزمان ، نشانه های ظهور او ، نگاهی به پرچم های سیاه پنج گانه در روایات ، رمزگشایی از پرچم اسر ، هر کس تو را ندارد ، ورود ترکها به جزیره و رومیها به رمله ، ورود نظامی پرچم های زرد رنگ جبهه حق به سوریه در عصر ظهور ، وظایف منتظران در مکیال المکارم ، یابن العسگری ، یوسف مصر ولا ، کانالهای کلیپ های جالب و دیدنی در سایت نماشا ، کتاب امام مهدی علیه السلام از تولد تا بعد از ظهور ، کتاب چهل داستان و چهل حدیث از امام زمان (عج) ، کتاب عصر ظهور - علی کورانی ، کتاب عصر ظهور استاد علی کورانی ، کتاب غیبت شیخ طوسی ، کتاب نشانه های ظهور او ، کتاب ویژگی های حضرت مهدی ، apk-pdf-java ، jc313.ir ، sahebzaman.org ، آثار هشتگانه انتظار ، آشفته بازار ، آفتاب پنهانی ، آقاجون عیدی بده ، آیا همه نشانه های ظهور اتفاق می افتند؟ ، ارتباط سوره قدر با امام زمان(عج) ، امام مهدی(عج)، خشونت یا رأفت؟ ، امید وصال ، ای یوسف زهرا(س) ، ایرانیان و ظهور ، بین الحرمین ، پدیدارشدن بزرگ ستاره ای سرخ و ناشناخته در آسمان ، پژوهشی پیرامون حدیث «مرگ عبدالله» ، پیامک ها و اشعار مختص امام زمان علیه السّلام ، تصویر جلد منابع 26 ماه انتظار ، تو امید و شه و مولای منی ، توجیه علمی طلوع خور شید از مغرب ، جهان در انتظار ، چند پیشگویی که اتّفاق افتاده ، چه مقدار از علائم ظهور تحقق یافته است/خواب پیامبر(ص) درباره ایرا ، چهل حدیث گهربار منتخب ، حسّ غریب ، حوادث‌ شش ماه پایانی منتهی به ظهور ، خال لب ، خروج سفیانی ، خروج یمانی ، خسروی دارم ، داستان ذوالقرنین پیشگویی هایی برای آینده جهان دارد؟ ، دانلود 14 کتاب ارزشمند در مورد امام دوازدهم ، دانلود 26 سال تحقیقات مهدویّت ، دانلود 26 کتاب ارزشمند ، دانلود 26ماه انتظار با علائم ظهور, pdf ، دانلود چاوشی و نوحه خوانی ، دانلود سخنرانی دکتر فرهنگ ، دانلود صوتی ، مراسم زنجیر و سینه زنی ، محرّم نود و پنج ، mp3 ، m ، دانلود علائم ونشانه های ظهور ، دانلود کتاب عصر ظهور در 3 فرمت ، دانلود کلیپ های بی نظیر از همه چیز ، دانلودجوش دوره ، دانلودمراسم زنجیر و سینه زنی محرّم 95 ، vob ، جوش دوره ، در آستانه ظهور ، دست لطف ، دست های انتظارم به آسمان رسیده ، دعا برای ظهور ، دل و دلدار ، دمشق نقطه حساس در آخرالزّمان ، دیدگاه آیت الله جوادی آملی ، دیوان اشعار فاطمیّه ، راز تی وی ، سحر شد و نیامدی ، سخنرانی حجت الاسلام سیدحسن آیتی پیرامون مهدویت و آخرالزمان ، سروده ایة الله مکارم حفظه الله ، سرودی در وصف امام زمان عجّل اللّه تعالی فرجه الشّریف ، سلام شهیدان نثار تو ، شباهت های امام عصر (عج) به انبیا علیهم السّلام ، شباهتهاى حضرت زهرا (علیها السّلام) وحضرت مهدى (علیه السّلام) ، شعرخوانی حسن حاتمی شعر رنو ، صفای ضمیر ، طالب دیدار ، ظهور حضرت مهدی(عج) ، عاشق ، عصر ظهور ، علائم حتمی اصلی ظهور ، علائم حتمی اصلی ظهور علائم درخور عنایت علائم قابل توجّه ، علائم حتمی ظهور/ چرا درفش یمنى از درفش خراسانى هدایت بخش‌تر است؟ ،
لوگوی دوستان
 
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ        
       

----- ----